О Г Л А С И

100.Оглас бр. 12790/2021 за јавана набавка на компјутери и ласерски црно-бел принтер.

 

12790/2021

 


Интерен Оглас за упатување на специјализација  во ЈЗУ Здравствен дом Ресен

 

Интерен Оглас

 


99.Оглас бр. 07670/2021 за јавана набавка на резервни делови и материјали за моторните возила на ЈЗУ Здравствен дом Ресен

 

07670/2021

 


98.Оглас бр. 07668/2021 за јавана набавка на услуги за сервисирање и поправка на моторните возила.

 

07668/2021

 

 


97.Оглас бр. 03400/2021 за јавана набавка на материјали за употреба во офталмологија и ОРЛ и средства за дезинфекција,за период од една година.

 

 

03400/2021


96.Оглас бр. 03399/2021 за јавана набавка на Набавка на рентген филмови и материјали,за период од една година.

 

 

03399/2021

 


95.Оглас бр. 02670/2021 за јавана набавка на лекови од листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ со референтни цени,за период од една година.

 

02670/2021


94.Оглас бр. 02482/2021 за јавана набавка на тонери,за период од една година.

02482/2021


93.Оглас бр. 01651/2021 за јавана набавка на осигурување на возилата од автоодговорност и потполно каско осигурување,за период од една година.

 

01651/2021


92.Оглас бр. 01623/2021 за јавана набавка на ортопедски материјали,за период од една година.

 

01623/2021

 


91.Оглас бр. 00900/2021 за јавана набавка на рентген филмови 35-35,6 х 35-35,6, зелен програм

 

00900/2021


90.Оглас бр. 19715/2020 за јавана набавка на одржување на хардвер,системски софтвер и печатачи

 

19715/2020

 


89.Оглас бр. 19631/2020 за јавана набавка на санитетски материјали

 

19631/2020

 


88.Оглас бр. 17644/2020 за јавана набавка на медицински кислород

 

17644/2020


87.Оглас бр. 16514/2020 за јавана набавка на мобилни комуникациски услуги

 

16514/2020

 


86.Оглас бр. 16505/2020 за јавана набавка на услуга з фиксна телефонија

 

16505/2020


 

85.Оглас бр. 14913/2020 за јавана набавка на огревно дрво

14913/2020


84.Оглас бр. 14137/2020 за јавана набавка на Поправка и сервисирање на медицинската опрема

 

14137/2020


83.Оглас бр. 13872/2020 за јавана набавка на материјали за тековно одржување на инсталациите на објектите на ЈЗУ Здравствен дом Ресен

 

13872/2020


82.Оглас бр. 13790/2020 за јавана набавка на хигиенски средства

 

13790/2020


81.Оглас бр. 13785/2020 за јавана набавка на услуги за одржување на ПП опрема,громобрантска инсталација и заземјување на ЈЗУ Здравствен дом Ресен

13785/2020


80.Оглас бр. 13682/2020 за јавана набавка на стоматолошки материјали

13682/2020

 


79.Оглас бр. 13426/2020 за јавана набавка на услуги за oдржување на апликативен софтвер

 

13426/2020


78.Оглас бр. 123697/2020 за јавана набавка на реагенси и потрошен материјал за алерген анализатор RIDA QLINE ALLERGY или еквивалент

 

12397/2020


77.Оглас бр. 12401/2020 за јавана набавка на канцелариски материјали

 

12401/2020


76.Оглас бр.08462/2020 за јавана набавка на Интернет услуги

 

08462/2020


75.Оглас бр.08458/2020 за јавана набавка на Услуга за собирање, транспортирање и согорување на медицински отпад од ЈЗУ Здравствен Дом Ресен

 

08458/2020


74.Оглас бр.06794/2020 за јавана набавка на РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН

 

06794/2020


73.Оглас бр.06753/2020 Набавка на-услуги за сервисирање и поправка на моторните возила

 

06753/2020


72.Оглас бр.05209/2020 за јавана набавка на горива за моторните возила

 

05209/2020


71.Оглас бр.04854/2020 Набавка на електрична енергија

 

04854/2020


70.Оглас бр.04428/2020 Набавка на РТГ мамографски филмови, рентген реагенси и РТГ материјали,зелен програм

 

04428/2020


69.Оглас бр.03635/2020 година за јавна набавка на РТГ мамографски филмови, рентген реагенси и РТГ материјали,зелен програм

 

03760/2020


68.Оглас бр.03635/2020 година за јавна набавка на Медицински апарат ДЕРМАТОСКОП.

 

03635/2020


67.Оглас бр.03632/2020 година за јавна набавка на комерцијални лекови за употреба во офталмологија и ОРЛ и средства за дезинфекција.

 

03632/2020


66.Оглас бр.03542/2020 година за јавна набавка на Медицински апарат KOMBINIRAN APARAT ZA FIZIKALNA TERAPIJA (ELEKTRO ,ULTRAZVUK,ELEKTRO SO ULTRAZVUK.

 

03542/2020

 


65.Оглас бр.01470/2020 година за јавна набавка на лабораториски реагенски, контролни раствори, помошни средства и тестови.

 

 

 


64.Оглас бр.01246/2020 година за јавна набавка на персонални компјутери со монитор.

 


63.Оглас бр.01031/2020 година за јавна набавка на ортопедски материјали.

01031/2020


62.Оглас бр.15834/2019 година за јавна набавка на одржување на хардвер,системски софтвер и печатачи.

15834/2019


61.Оглас бр.15437/2019 година за јавна набавка на санитетски материјали.

15437/2019


60.Оглас бр.15226/2019 година за јавна набавка на DERMATOSKOP.

15226/2019


59.Оглас бр.15217/2019 година за јавна набавка на ABPM HOLTER за крвен притисок.

15217/2019


58.Оглас бр.15235/2019 година за јавна набавка на Сонда за колор ехо-доплер Mindray DC-N6 или ,,еквивалент”.

15235/2019


57.Оглас бр.14771/2019 година за јавна набавка за одржување на хардвер,системски софтвер и печатачи,за период од една година.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА ОДРЖУВАЊЕ НА ХАРДВЕР

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ОДРЖУВАЊЕ НА ХАРДВЕР


56.Оглас бр.13371/2019 година за јавна набавка на медицински кислород .

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КИСЛОРОД

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КИСЛОРОД


55.Јавниот оглас  во Агенцијата за администрација Скопје бр.331/2019

ЈАВЕН ОГЛАС ОБЈАВЕН НА ДЕН 21 11 2019 ВО АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА


54.Оглас бр.12451/2019 година за набавка на печатени материјали.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА ПЕЧАТЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ПЕЧАТЕНИ МАТЕРИЈАЛИ


53.Оглас бр.11340/2019 година за набавка на мобилни телекомуникациски услуги,за период од една година.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА МОБИЛНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА МОБИЛНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ


 


52.Оглас бр.11070/2019 за јавна набавка на услуга за фиксна телефонија.

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ЗА ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ЗА ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА


51.Оглас  бр.10443/2019 за јавна набавка на услуга за  превоз на огревно дрво,за период од една година

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ЗА ПРЕВОЗ НА ОГРЕВНО ДРВО

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ЗА ПРЕВОЗ НА ОГРЕВНО ДРВО


50.Оглас  бр.09930/2019 за јавна набавка на услуга за  превоз на огревно дрво,за период од една година .

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ЗА ПРЕВОЗ НА ОГРЕВНО ДРВО

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ЗА ПРЕВОЗ НА ОГРЕВНО ДРВО


49.Оглас бр.09481/2019 за јавна набавка на огревно дрво

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ОГРЕВНО ДРВО

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ОГРЕВНО ДРВО


48.Оглас бр.08745/2019 за јавна набавка на поправка и сервисирање на медицинска опрема за период од една година

 

ТЕНДЕРСКА ДОК ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА ПОПРАВКА НА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА ПОПРАВКА И СЕРВИС НА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

 


47.Оглас бр.08420/2019  За јавна  набавка на материјали за тековно одржување на инсталациите на објектите на ЈЗУ Здравствен дом Ресен

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕК. ОДРЖУВАЊЕ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕК. ОДРЖУВАЊЕ


46.Оглас бр.08339/2019  За јавнa набавка, услуги за одржување на ПП опрема,громобрантска инсталација и заземјување на ЈЗУ Здравствен дом Ресен

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПП ОПРЕМА

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА ПП АПАРАТИ

 


45.Оглас бр.08147/2019 за јавна набавка на услуги за одржување на апликативен софтвер на ЈЗУ Здравствен дом Ресен

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА УСЛ. ОДРЖУВАЊЕ НА АПЛИК.СОФТВЕР

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛ. ОДРЖУВАЊЕ НА АПЛИКАТИВЕН СОФТВЕР

 


44.Оглас  за јавна набавка хигиенски средства Оглас бр.07960/2019 г.

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА ХИГИЕНСКИ СРЕДСТВА

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ХИГИЕНСКИ СРЕДСТВА


43.Оглас  за јавна набавка за стоматолошки материјали Оглас бр.08049/2019 г.

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ

 


42.Оглас  бр.07796/2019 за јавна набавка на Рентген филмови 30 х 40 зелен програм и ленти за ехо принтер,стандард со димензија мин 21 м х 110 мм модел Mitsubishi или еквивалент,за период од една година.

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА РЕНТГЕН ФИЛМОВИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА РЕНТГЕН ФИЛМОВИ


41.Јавнен Конкурс за избор на директор на ЈЗУ Здравствен дом Ресен.

 

 

 


40.Оглас  бр.06477/2019 за јавна набавка на канцелариски материјали,за период од една година.

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ


39.Оглас  бр.04473 /2019 за набавка на реагенси

ТЕНДЕРСКА ДОК ЗА НАБ НА РЕАГЕНСИ ЗА КОЖНО

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА РЕАГЕНСИ ЗА КОЖНО

 

 


38.ИНТЕРЕН ОГЛАС за упатување на специјализација

 

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЈУЛИ 2019

 

 


37.Оглас бр.02007/2019 за Јавна набавка на интернет услуги.

 

ТЕНДЕРСКА ДОК ЗА НАБ НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ

 


36.Оглас бр.02006/2019 за Јавна набавка на услуги за собирање,транспортирање и согорување на медицинскиот отпад,за период од една година.

ТЕНДЕРСКА ДОК ЗА СОБИРАЊЕ НА МЕД ОТПАД

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА СОБ МЕД ОТПАД

 


35.Оглас бр.01129/2019 г. за јавна набавка на РТГ материјали 35-35,6 х 35-35,6,зелен програм за ЈЗУ Здравствен дом Ресен .

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА РТГ МАТЕРИЈАЛИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА НАБАВКА НА РТГ МАТЕРИЈАЛИ


34.Оглас бр.01326/2019 г. за јавна набавка на услуга за изработка на книга за монографија со штампање на материјалот за ЈЗУ Здравствен дом Ресен .

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КНИГА ЗА МОНОГРАФИЈА

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА КНИГА ЗА МОНОГРАФИЈА


33.Оглас бр.01129/2019 г. за јавна набавка на Лабораториски реагенси,контролни раствори,помошни средства и тестови .

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ РЕАГЕНСИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ЛАБОРАТОРИСКИ РЕАГЕНСИ


32.Оглас бр.282/2019 г. за јавна набавка услуги за сервисирање и поправка на моторните возила,за период од една година.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА  УСЛУГИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА


31.Оглас бр.219/2019 г. за јавна набавка на резервни делови и материјали за моторните возила,за период од една година.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛИ


Прилог-Прилагоден Годишен план за јавни набавки на  ЈЗУ Здравствен дом Ресен


30.Оглас бр.07/2019 г. за јавна набавка на горива за моторните возила,за период од една година.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА  ГОРИВО

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ГОРИВАТА

 

 


29.Оглас бр.06/2019 - Јавна Набавка на рентген реагенси

 

ТЕНДЕРСКА ДОК ЗА НАБ НА РЕНТГЕН РЕАГЕНСИ

ОДЛУКА ЗА НАБАВКА НА РЕНТГЕН РЕАГЕНСИ

 

 


28.Оглас бр.05/2019 -Јавна Набавка на РТГ мамографски филмови

 

ТЕНДЕРСКА ДОК ЗА РТГ МАМОГРАФ ФИЛМОВИ

ОДЛУКА ЗА НАБАВКА НА РТГ МАМОГРАФСКИ ФИЛМОВИ

 

 


27. Оглас бр. 04/2019-Јавна Набавка на комерцијални лекови за употреба во офталмологија и ОРЛ и средства за дезинфекција

 

ТЕНДЕРСКА ДОК ЗА НАБ НА КОМЕРЦ ЛЕК

ОДЛУКА ЗА НАБАВКА НА КОМЕРЦ ЛЕК

 

 


26. Оглас бр.03/2019 година за јавна набавка на лекови од листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ со референтни цени

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА ЛЕКОВИ ФЗОМ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ЛЕКОВИ ФЗОМ

 


25.Оглас бр.02/2019  за јавна набавка на рентген филмови за мамографски касети за РТГ ( зелен програм) касети

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕНГЕН МАТЕРИЈАЛИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА РЕНТГЕН МАТЕРИЈАЛИ


24. Оглас бр.01/2019 за јавна набавка за осигурување на возилата од автоодговорност и потполно каско осигурување,за период од една година.

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСИГUРУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА

 

 


23.Оглас бр.39/2018 година за јавна набавка на ортопедски материјали

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА ОРТОПЕДСКИ МАТЕРИЈАЛИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ОРТОПЕДСКИ МАТЕРИЈАЛИ

 

 


22.Оглас бр.38/2018 г за јавна набавка на тонери

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА ТОНЕРИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ТОНЕРИ

 

 


21.Оглас бр.37/2018 г. за јавна набавка на осигурување на имот и опрема

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ И ОПРЕМА

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ И ОПРЕМА

 

 


20.Оглас бр.36/2018 г. за јавна набавка на апарат за магнетна терапија

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА АПАРАТ ЗА МАГНЕТНА ТЕРАПИЈА

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА АПАРАТ ЗА МАГНЕТНА ТЕРАПИЈА

 

 


19.Оглас бр.35/2018 г. за набавка на биохемиски тестови

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА БИОХЕМИСКИ ТЕСТОВИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА БИОХЕМИСКИ ТЕСТОВИ


18. Оглас бр.34/2018 г.за јавна набавка на одржување на хардвер и софтвер за период од една година

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА ОДРЖУВАЊЕ НА ХАРДВЕР СОФТВЕР И ПЕЧАТАЧИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХАРДВЕР СОФТВЕР И ПЕЧАТАЧИ

 

 


17. Оглас бр.33/2018 г.за јавна набавка на санитетски материјали

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛИ


16.Оглас бр.32/2018 г.за јавна набавка на медицински кислород,за период од една година.

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КИСЛОРОД

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КИСЛОРОД

 

 


15. Оглас бр.31/2018 година за јавна набавка на печатени материјали,за период од една година.

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПЕЧАТЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

ОДЛУКА ЗА НАБАВКА НА ПЕЧАТЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

 

 


14. Оглас бр.30/2018 година за јавна набавка на услуга за фиксна телефонија,за период од една година.

 

ТЕНДЕРСКА ДОК ЗА УСЛ ЗА ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА

 

 


13. Оглас бр.29/2018 година за јавна набавка на мобилни телекомуникациски услуги,за период од една година.

 

ТЕНДЕРСКА ДОК ЗА НАБАВКА НА МОБИЛНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ

 

 


12. Ве известуваме дека по  Оглас бр.28/2018 година  постапката е поништена,поради што не е доставена ниту една понуда.

 

 


11.Оглас бр.28/2018 за Јавна набавка на мобилни телекомуникациски услуги,за период од една година

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  МОБИЛНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ

 


10.Оглас бр.27/2018 г.за јавна набавка на огревно дрво,за период од една година

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОГРЕВНО ДРВО

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ОГРЕВНО ДРВО

 


9. Оглас бр.26/2018 г.за Јавна набавка  на  услуги за поправка и сервисирање на медицинска опрема,за период од една година

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОПРАВКА И СЕРВИС НА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ПОПРАВКА НА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

 


8. Оглас бр.25/2018 г.за Јавна набавка за материјали за тековно одржување на инсталациите на објектите на ЈЗУ Здравствен дом Ресен

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ИНСТАЛАЦИИ НА ОБЈЕКТИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ИНСТАЛАЦИИ НА ОБЈЕКТИ

 


7. Оглас бр.24/2018 г.Набавка на услуги за oдржување на апликативен софтвер

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ АПЛИКАТИВЕН СОФТВЕР

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА УСЛУГИ ЗА АПЛИКАТИВЕН СОФТВЕР

 


6. Оглас бр.23/2018 година за јавна набавка на услуги за одржување на ПП апарати,хидранти и громобрантска инсталација за потребите на ЈЗУ Здравствен дом Ресен

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПП АПАРАТИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ПП АПАРАТИ

 

 


5. Оглас бр.22/2018-Набавка на стоматолошки материјали

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ

ОДЛУКА ЗА СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ


4. Оглас бр.21/2018-Набавка на рентген филмови 30х40 зелен програм

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕНТГЕН ФИЛМОВИ

ОДЛУКА ЗА РЕНТГЕН ФИЛМОВИ


3. Оглас бр.20/2018-Набавка на хигиенски средства

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ХИГИЕНСКИ СРЕДСТВА

ОДЛУКА ЗА ХИГИЕНСКИ СРЕДСТВА

 


2. Оглас бр.19/2018 -Набавка на канцелариски материјали

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КАНЦЕЛАРИСКИ  МАТЕРИЈАЛИ

ОДЛУКА ЗА КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ

 


1. Оглас бр.18/2018 година за Јавна набавка на

 

,,РЕАГЕНСИ И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА RIDA QLine Allergy System ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ” на ден 23.07.2018 година.


Воедно Ве известуваме дека денес 23.07.2018 година Огласот бр.18/2018 година е објавен во Бирото за јавни набавки.

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА РЕАГЕНСИ ЗА КОЖНО ОДД ЈУЛИ 2018

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕАГЕНСИ ЗА КОЖНО ЈУЛИ 2018