Завршна сметка 2023 година

Фондовска сметка СПД 737

Фондовска сметка ДЕ 737

Фондовска сметка БС 737

Сметка на сопствени приходи СПД 531

Сметка на сопствени приходи ДЕ 531

Сметка на сопствени приходи БС 531

Сметка на сопствени приходи БПР 531

Донаторска сметка БС 485

Донаторска сметка СПД

Донаторска сметка БПР 485

Завршна сметка 2022 година

Фондовска сметка СПД 737

Фондовска сметка ДЕ 737

Фондовска сметка БС 737

Сметка на сопствени приходи СПД 531

Сметка на сопствени приходи ДЕ 531

Сметка на сопствени приходи БС 531

Сметка на сопствени приходи БПР 531

Донаторска сметка БС 485

Донаторска сметка СПД

Донаторска сметка БПР 485

Завршна сметка 2021 година

Фондовска сметка СПД 737

Фондовска сметка ДЕ 737

Фондовска сметка БС 737

Сметка на сопствени приходи СПД 531

Сметка на сопствени приходи ДЕ 531

Сметка на сопствени приходи БС 531

Сметка на сопствени приходи БПР 531

Донаторска сметка БС 485

Донаторска сметка СПД

Донаторска сметка БПР 485

Завршна сметка 2020 година

Фондовска сметка СПД 737

Фондовска сметка ДЕ 737

Фондовска сметка БС 737

Фондовска сметка БПР 737

Сметка на сопствени приходи СПД 531

Сметка на сопствени приходи ДЕ 531

Сметка на сопствени приходи БС 531

Сметка на сопствени приходи БПР 531

Донаторска сметка БС 485

Донаторска сметка СПД

Донаторска сметка БПР 485

Донаторска сметка ДЕ 485


Завршна сметка 2019 година

 

Фондовска сметка БПР 737

Фондовска сметка БС 737

Донаторска сметка БПР 485

Донаторска сметка БС 485

Сметка на сопствени приходи БС 531

Сметка на сопствени приходи БПР 531


 

Завршна сметка 2018 година

 

Фондовска сметка СПД 737

Фондовска сметка ДЕ 737

Фондовска сметка БС 737

Фондовска сметка БПР 737

Сметка на сопствени приходи СПД 531

Сметка на сопствени приходи ДЕ 531

Сметка на сопствени приходи БС 531

Сметка на сопствени приходи БПР 531


Завршна сметка 2017 година

 

Фондовска сметка 1 737

Фондовска сметка 2 737

Сметка на сопствени приходи 1 531

Сметка на сопствени приходи 2 531

Завршна сметка 2016 година

Фондовска сметка 737

Сметка на сопствени приходи 531