Периметар и Ехо апарат
Петок, 23 Декември 2011 13:59

Во почетокот на наредната година ќе спроведиме постапка за набавка на Периметар во Одделот за очни болести како и на Ехо апарат со колор Доплер за потребите на интерна медицина.