Реконстукција и обновување на објекти
Петок, 23 Декември 2011 12:48

Во последните пет години одвоени се многу средства за реконстукција и обновување на нашите објекти како и обнова на нашиот возен парк за потребите на Службата за итна медицинска помош како и на поливалентната патронажна служба но најголем дел е инвестирано во набавка и ставање во употреба на голем број на медицински апарати а се со цел на зголемување на обемот на здравствени услуги а со тоа и на подигнување на нивото на здравствената заштита која ја пружаме во интерес на нашите пациенти.