ОТСЕК ЗА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОШКА ЗАШТИТА

Работно време од 07-15 часот

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ОРДИНАЦИИ ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

Работно време прва смена од 07-15 часот

втора смена од 13-20 часот

секоја сабота од 07-15 часот

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ОРДИНАЦИИ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ

Работно време прва смена од 07-15 часот

втора смена од 13-20 часот

секоја сабота од 07-15 часот

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА

Работно време од 07-14 часот

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА

Работно време од 07-15 часот

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОПЕДИЈА

Работно време од 07-14 часот

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

Работно време од 07-15 часот

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Работно време од 07-15 часот

Електротерапија од 07-20 часот и секоја сабота од 07-15 часот

 

ОТСЕК ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА

Работно време од 07-14 часот и секоја сабота од 07-15 часот

 

ОТСЕК ЗА ЕХО И РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА

Работно време прва смена од 07-13 часот

втора смена од 13-19 часот

 

ОТСЕК ЗА ПОЛИВАЛЕНТНА ПАТРОНАЖА

Работно време од 07-20 часот и секоја сабота од 07-15 часот

 

ОТСЕК ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНИ И УЧИЛИШНИ ДЕЦА

Работно време од 07-15 часот

 

ДЕПО НА ЛЕКОВИ

Работно време од 07-15 часот

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕКОНОМСКО-ФИАНСИСКА ДЕЈНОСТ

Работно време од 08.30-16.30 часот

 

КАСИЕРИ

Работно време прва смена од 07-14 часот

втора смена од 13-20 часот